Case Report


Progression of gestational diabetes mellitus to pregnancy-associated fulminant type 1 diabetes: a case report

Qun Ji, Haiwei Liu, Fei Wang, Lan Gao, Kaining Chen, Huibiao Quan, Min Lu

Download Citation