Case Report


A sarcomatoid malignancy originating in the right cervical lymph nodes with atypical pathological characteristics: a case report of an incidental finding

Cuixuan Pan, Danxian Jiang, Jing Huang, Zumin Xu, Donghong Yang, Fei Xue, Zhouliang Huang, Lin Xiao, Suzhu Zhou, Zhonghua Yu

Download Citation