Case Report


A rare case report of mucinous adenocarcinoma exacerbated by long-standing solitary rectal ulcer syndrome

Qirong Tan, Jiaxin Zhou, Ke Zhao, Shaoyan Lian, Jieying Li, Yuanyan Huang, Chuhui Qiu, Jiang He, Chaoqun Liu

Download Citation